2019/12


Back: Xingjian, Zixuan, Yuan, Fubin, Lingen, Akshay, Matthew, and Jason
Front: Xuejiao, Yanran, Jassie, Bing, and Xiao

2018/12


Back: Qingjie, Shiqiang, Yuan, Jamie, Jason, and Yu
Middle: Xingjian, Matthew, Akshay, Syeed, and Zixuan
Front: Wei, Bing, Xuejiao, and Jassie

2017/11


Back: Jason, Shiqiang, Heyang, Dylan, Daniele, Xiaojin, Shuai, and Yu
Middle: Syeed, Nick, Matthew, Akshay, Xingjian, Pranav, and Zhizhong
Front: Yishuang, Mohan, Lu, Katherine,Yuli, Simiao, Nan, and Wei

2016/12


Back: Xiaojin, Heyang, Pengyu, Shuai, Shiqiang, Pranav, Jason, and Yu
Middle: Guannan, Weizhou, Xingjian, Zhenyu, Syeed Md, Akshay, and Tongchai
Front: Simiao, Yuli, Jing, Ke, Qingyun, Katherine, Lu, and Mohan

2015/12


From top to bottom: Harry, Yu, Xiaojin (Jim), Hayden, Jian (Jim), Kaisen, Shuai, John, Shiqiang, Xuhui, Jason, Syeed, Akshay, Katherine, Mohan, Ping, Qinying, Yuli, and Xiaoxue

2014/11


Back: Jason, Jim, Jim, Kaisen, KK, Bojun, John, Yaobin, Joe, Shuai, Heyang, Xuhui, Abdullah, Hayden, Fei
Front; Ashleigh, Ivy, Zihan, Qingyun, and Clint
Absence: Marshall

2012/12


Back: Jason, Bo, Brett, JIm, Patrick, John and Fei, John
Front: Li, Siri, Qingyun, Yiran and Kyle
Absence: Kristen and Ananta

2011/10


Back: Kyle, Bo, Alex, Fei, John, Alper and Jason
Front: Li, Qingyun, Ananta, Mary and Suqin
Absence: Kristen and Patrick

2010/12


Back: Jason, Lei and Fei
Middle: Kyle, Alex and Paolo
Front: Suqin, Li and Kristen

Protect Our Environment Through Innovations